top of page

תקשורת בין-תרבותית

סדנה

סדנת הדגל שלנו מועברת בהצלחה רבה זה מספר שנים בקשת של חברות וארגונים, מהי-טק ועד חברות בניה, כמו גם בגופים ממלכתיים, כמו בית הספר לדיפלומטיה צבאית של צה"ל, המכללה לביטחון לאומי, משטרת ישראל ועוד. התכנים והשיטות המקוריים פותחו על סמך ניסיון שטח רב שנים, ומתמקדים בכישורים בין-אישיים וכלים ישימים למינוף ממשקים בינ"ל.

קהל יעד
 • מנהלים בכל טווח התפקידים והדרגים, בסקטור העסקי, הציבורי והביטחוני.

 • אנשי קשרי חוץ, דוברות, מכירות ושיווק.

 • מיועדים לתפקידים בחו"ל, מרילוקיישן ועד שליחים, שגרירים ונספחים צבאיים.

 • הסדנה "נתפרת לפי מידה" על פי הארגון בו מועבר, דרג המשתתפים ורמתם.

רקע
 • שיתוף פעולה בינלאומי עם שותפים ולקוחות הוא כיום חלק בלתי נפרד מהעשייה במרבית הארגונים - אכן "כפר גלובאלי".

 • אולם העדר הבנה מעמיקה של התרבות הארגונית והלאומית של אחרים, מובילה לשגיאות הפוגמות במימוש מלוא הפוטנציאל בממשקים קיימים וברתימת שותפים חדשים.

 • ההנחה שמי שכבר מקיים קשרים בינ"ל אינו זקוק לעצות בנושא זה, היא אשליה רווחת ומצערת, שנמשכת בין היתר בשל העדר פידבק, הן משותפים בינ"ל והן מעמיתים וכפיפים.

 • כמו כן, עבור רבים, שיחה מקצועית באנגלית מהווה אתגר המגביל את היכולת להביא לידי ביטוי את מלוא הידע והיכולת.

מתכונת
 • סדנה להקניית מיומנויות (לא הרצאה).

 • התנסות חווייתית ע"י תרגול וסימולציה.

 • עד כ- 15 משתתפים (מתכונת מומלצת לסדנה).

 • מ"מיני-סדנה" של 3 שעות ועד יום שלם.

 • עדיפות לניתוק פיזי מסביבת העבודה.

מטרה

רכישת שליטה בקשת של כישורים בין-תרבותיים, בדגש לניהול שיתופי פעולה וקידום אינטראקציה בין-אישית ובין-ארגונית, לצורך שיפור דרמטי בניצול הזדמנויות ובאיכות התפוקות הנובעות משיתופי פעולה בינלאומיים.

דגשים
 • לא רק מודעות, ולא רק ידע, אלא מיומנות יישומיות, כלים, שיטות, טיפים.

 • "מכפיל כוח" - שינוי משמעותי ביכולות.
 • למידה משותפת והפריה הדדית.

נושאים
 • בסיס תפיסתי ומחקרי לנושא פערים בין-תרבותיים.

 • ניתוח פערים ושגיאות אופייניות.

 • טכניקות, כלים ומיומנויות אישיות.

 • שיטות לפיצוי על שליטה חלקית בשפה.

 • כישורים בין-אישיים: מו"מ, שיחה, הרצאה, פרזנטציה.

 • תכנון וניהול מופעים: מפגש, ביקור, כנס בינ"ל.

 • תקשורת בטלפון, דוא"ל, ווידאו-קונפרנס.

 • מינוף שיתופי פעולה ומנגנוני שימור קשר.

 • הקניית כלים ללמידה עצמית מתמדת.

bottom of page